Bình Định: 4 mục tiêu để phát triển “tam nông”

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, để hoàn thành tốt công tác Hội và phong trào nông dân, Hội ND tỉnh Bình Định đã đặt ra và quyết tâm thực hiện các mục tiêu như sau:

Thứ nhất, xây dựng Hội ND các cấp trong sạch, vững mạnh, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác vận động hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo, khả năng liên kết, hợp tác của hội viên nông dân; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Các cá nhân được tặng bằng khen trong hội nghị tổng kết 10 năm Chỉ thị 01/2007. Ảnh: Dũ Tuấn
Các cá nhân được tặng bằng khen trong hội nghị tổng kết 10 năm Chỉ thị 01/2007. Ảnh: Dũ Tuấn

Thứ 2, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực vận động nông dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, luôn dựa vào nông dân và vì nông dân. Xây dựng, nâng cao chất lượng hội viên và xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết, hợp tác, hiệu quả bền vững gắn với xây dựng mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp.

Thứ 3, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân khởi nghiệp thành công, hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Thứ 4, tăng cường tập huấn, đào tạo, hỗ trợ, cung cấp thông tin nhằm nâng cao kỹ năng canh tác của nông dân theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho nông dân. Từng bước xây dựng đội ngũ lao động nông thôn có tác phong công nghiệp, có năng lực quản lý và kỹ thuật sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thực hiện ngày càng tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn nông thôn.