Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII khảo sát, làm việc tại Sơn La

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 3 tháng 4 năm 2019, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Sơn La.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định: Sơn La đã vận dụng sáng tạo những định hướng lớn nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo đó, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá; bình quân 3 năm (2016-2018) tăng 8,8%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng từ 36,2% (năm 2015) lên 39,1% (năm 2018); khu vực nông nghiệp giảm tỷ trọng nhưng giá trị gia tăng cao, nhiều mô hình phát triển mới dựa trên công nghệ cao; khu vực công nghiệp tiếp tục duy trì tốt ở một số ngành có tiềm năng và lợi thế như công nghiệp điện, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, dược liệu, công nghệ sinh học.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII khảo sát, làm việc tại Sơn La.
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII khảo sát, làm việc tại Sơn La.

Quy môkinh tế tăng mạnh, năm 2018 ước đạt 47.150 tỷ đồng, tăng gấp 1,37 lần so với năm 2015, đứng thứ 4/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cao nhất so với 6 tỉnh vùng Tây Bắc. Các ngành, lĩnh vực, các vùng, các thành phần kinh tế đều có bước phát triển tiến bộ; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư, mở rộng. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới từng bước được cải thiện.

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 3 tháng 4 năm 2019, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Sơn La.
Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 3 tháng 4 năm 2019, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Sơn La.

Công tác cải cách hành chính được tỉnh Sơn Latập trung chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần quyết tâm cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Quốc phòng, an ninh bảo đảm. Quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào được duy trì và phát huy hiệu quả, đặc biệt giữa Sơn La với tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với tình hình địa phương, đạt kết quả bước đầu.

Ông Nguyễn Xuân Thắng chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Sơn La và đề nghị Sơn La cần tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, tập trung vào những đột phá phát triển, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và du lịch trên hướng tiếp cận phát triển mới, thích ứng với các điều kiện của đất nước và đặc thù của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng gợi mở những cách tiếp cận mới, những chủ trương, giải pháp để Sơn La phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới; ghi nhận những kiến nghị của Sơn La báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.