Đường cong 600m giữa thủ đô làm gần 20 năm chưa xong