Hà Nội có 167 hợp tác xã ngừng hoạt động, đang "ngắc ngoải"

Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 19.9.2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21.2.2013 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn từ nay đến năm 2020”

Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 19.9.2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21.2.2013 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn từ nay đến năm 2020”, việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 và công tác tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nông dân HTX rau - quả sạch Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội) thu hoạch rau trồng trong nhà lưới. Ảnh: T.L
Nông dân HTX rau – quả sạch Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội) thu hoạch rau trồng trong nhà lưới. Ảnh: T.L

Theo đó, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai Luật HTX năm 2012, các văn bản hướng dẫn thực hiện và nội dung các bước tiến hành tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012 cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và báo cáo viên.

Các quận, huyện, thị xã cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 và tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ chủ chốt các HTX trên địa bàn.

Nhiều quận, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo để triển khai, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đặt mục tiêu hoàn thành 100% theo quy định của Luật HTX. Nhiều xã đã thành lập Ban chỉ đạo và trực tiếp tham gia Hội đồng tổ chức lại, giúp HTX tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Thông qua các hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác tổ chức lại HTX, nhận thức của cán bộ, đảng viên các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và một bộ phận quần chúng nhân dân nói chung, cán bộ, thành viên HTX nói riêng về vị trí, vai trò và mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 đã có sự chuyển biến tích cực.

Đến nay, thành phố đã có 1.452 HTX đã thực hiện tổ chức lại (chuyển đổi) theo Luật HTX năm 2012, chiếm 95% (trong đó có 872 HTX nông nghiệp, 594 HTX phi nông nghiệp), còn 85 HTX chưa thực hiện tổ chức lại (chuyển đổi) theo Luật HTX năm 2012, chiếm 5% (gồm 35 HTX nông nghiệp, 50 HTX phi nông nghiệp), chưa có HTX nào chuyển đổi sang loại hình khác.

Ngoài ra, Hà Nội hiện đã có 167 HTX ngừng hoạt động, tồn tại trên danh nghĩa, chờ giải thể không đủ điều kiện thực hiện tổ chức lại (chuyển đổi) theo Luật HTX năm 2012.