Hai tân Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, lần thứ nhất, hai đồng chí Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII họp ngày 12.12.2018 tại Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Hội nghị đã bầu 21 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Theo đó, 2 đồng chí Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Các đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Trước đó, Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 119 ủy viên. Tại Đại hội đã bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ để đảm đương nhiệm vụ do Đại hội giao phó.