Không còn doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế đơn thuần

Gần 90% ĐB tán thành thông qua luật Quốc phòng (sửa đổi), trong đó quy định không còn DN quốc phòng làm kinh tế đơn thuần.

Sáng nay, QH thông qua luật Quốc phòng (sửa đổi) với 88,3% ĐB tán thành. Luật gồm 7 chương 40 điều, có hiệu lực thi 1/1/2019.

Trước khi thông qua luật, các ĐB đã biểu quyết thông qua điều 15 về kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng và điều 24 về nguyên tắc hoạt động và trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân.

Kết quả biểu quyết thông qua luật Quốc phòng (sửa đổi)
Kết quả biểu quyết thông qua luật Quốc phòng (sửa đổi)

Về ý kiến đề nghị quy định cụ thể về phạm vi, hoạt động phục vụ mục đích quốc phòng với việc làm kinh tế đơn thuần, báo cáo giải trình, tiếp thu của UB Quốc phòng An ninh cho biết, hiện nay Bộ Quốc phòng thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các DN theo quyết định của Thủ tướng, từ 88 xuống còn 17 DN.

Theo đó, sẽ không còn DN quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các DN khác.

Các đoàn kinh tế quốc phòng được tổ chức, hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, đứng chân và hoạt động chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người…; có nhiệm vụ tham gia xóa đói, giảm nghèo, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đồng thời là đơn vị quản lý, huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng, chuyển thành các đơn vị bộ đội chủ lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng.

Về nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan lập kế hoạch về nhu cầu quốc phòng và khả năng kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội trong thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh; tổ chức, xây dựng khu kinh tế quốc phòng; tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng và đơn vị quân đội được giao thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng theo quy định của pháp luật, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ phải tuân thủ yêu cầu về kết hợp phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng theo quy định của luật có liên quan. Một số dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng.

Thúy Hạnh