Nâng cao chất lượng phong trào sản xuất giỏi

Vui mừng trước những thành quả các cấp Hội ND tỉnh Đồng Nai đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý nhấn mạnh, trước tình hình mới các cấp Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên ND chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là lĩnh vực tam nông.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phải theo hướng thiết thực gắn với giải quyết quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên ND. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động, mở rộng đối tượng kết nạp hội viên. Các cấp Hội cần đề xuất các chương trình, dự án thực hiện các mục tiêu phát kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn nông thôn. Tăng cường quản lý chặt chẽ, phát triển và nâng cao hiệu quả Quỹ Hỗ trợ ND. Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để tạo nguồn lực hỗ trợ ND xây dựng các mô hình kinh tế kinh tế hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi cơ cấu câu trồng, vật nuôi…

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: T.Đ
Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: T.Đ

Các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên ND tham gia tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Làm tốt vai trò cầu nối giữa ND và cấp ủy, chính quyền. Ban Chấp hành Hội ND các cấp thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; bám sát chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, điều lệ, nghị quyết của Hội…

Hội ND các cấp cần tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý cũng chỉ đạo các đại biểu cần tỉnh táo lựa chọn những cán bộ có năng lực, trình độ, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định…