Nước Mỹ đảm bảo sản phẩm thuỷ hải sản nhập vào khắt khe như thế nào?

FDA chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các sản phẩm cá và thuỷ sản nhập vào Hoa Kỳ. Cơ quan này sử dụng mọi công cụ sẵn có để xác định các mối đe doạ ngay lập tức hoặc tiềm ẩn, cũng như cách thức tốt nhất để bảo vệ sức khoẻ và an toàn công cộng.

Là một phần trong nỗ lực an toàn nhập khẩu của FDA, cơ quan này cung cấp càng nhiều thông tin và hướng dẫn càng tốt cho người tiêu dùng, ngành và chính phủ về an toàn thực phẩm. Bao gồm các nội dung:

– HACCP.

– Thanh tra nước ngoài và sự hiện diện toàn cầu.

– Dự đoán.

– Đánh giá nước ngoài.

– Đạo luật hiện đại hoá an toàn thực phẩm.

– Hệ thống an toàn thực phẩm tổng hợp.

– Chương trình giám sát tồn dư cấp quốc gia.

– Thông tin người tiêu dùng.

Các nhà nhập khẩu thủy sản được yêu cầu báo cáo nguồn gốc của13 loại hải sản ưu tiên.Ảnh:TL
Các nhà nhập khẩu thủy sản được yêu cầu báo cáo nguồn gốc của13 loại hải sản ưu tiên.Ảnh:TL

Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP)

Chương trình an toàn thuỷ hải sản đa dạng và liên quan đến rủi ro được báo trước của FDA dựa trên các biện pháp tuân thủ các quy định về HACCP, mô tả hệ thống quản lý, trong đó an toàn thực phẩm được giải quyết thông qua việc phân tích và kiểm soát hoá chất sinh học, và nguy cơ vật lý từ việc chế biến nguyên liệu thô, mua và vận chuyển nguyên liệu đến sản xuất, phân phối và tiêu thụ thành phẩm.

Đối với thuỷ hải sản nhập khẩu, các biện pháp này bao gồm:

– Kiểm tra các cơ sở chế biến nước ngoài.

– Lấy mẫu hải sản chào nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

– Lấy mẫu giám sát nội địa của các sản phẩm nhập khẩu.

– Kiểm tra các nhà nhập khẩu thuỷ hải sản.

– Đánh giá hồ sơ các nhà cung cấp thuỷ hải sản.

– Chương trình đánh giá nước ngoài.

– Thông tin liên quan từ các đối tác nước ngoài và các văn phòng FDA ở nước ngoài.

Thanh tra nước ngoài và sự hiện diện toàn cầu

FDA đã tăng số lượng các cuộc kiểm tra ở nước ngoài trong những năm gần đây và đang làm việc trên toàn cầu để thúc đẩy và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng của Hoa Kỳ. FDA đã tăng cường và phối hợp tốt hơn trong các cam kết quốc tế của mình, bằng cách thành lập các văn phòng FDA thường trú ở nước ngoài ở các thị trường chiến lược. Sự đóng góp của nhân viên FDA tại một số khu vực ở nước ngoài là một phần quan trọng trong chiến lược của cơ quan, để mở rộng việc giám sát thực phẩm nhập khẩu.

Dự đoán

FDA cũng đang thực hiện một hệ thống sàng lọc mới cho hàng nhập khẩu (PREDICT). Hệ thống này sẽ cải thiện hệ thống sàng lọc điện tử hiện tại, bằng cách tập trung vào các sản phẩm có rủi ro cao hơn. PREDICT sẽ cải thiện khả năng phát hiện xu hướng và điều tra các mẫu của FDA. Điều này sẽ giúp cho việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn nhập khẩu của FDA, và cho phép FDA điều chỉnh mức lấy mẫu nhập khẩu cho các sản phẩm thuỷ hải sản theo thời gian và khi thích hợp.

Đánh giá nước ngoài

Đánh giá nước ngoài là hệ thống đánh giá nhằm cung cấp cho FDA một cái nhìn rộng về cơ sở hạ tầng công nghiệp và quản lý của nước này, trong việc kiểm soát các loại thuốc nuôi trồng thuỷ sản. Những đánh giá này cho phép FDA làm quen với các biện pháp kiểm soát mà cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia đang áp dụng. FDA sử dụng chúng để đánh giá các luật của quốc gia đó và việc thực hiện kiểm soát dư lượng thuốc thú y trong các sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản được vận chuyển đến Hoa Kỳ.

Chương trình đánh giá quốc gia giúp FDA chỉ đạo các nguồn lực kiểm tra và kiểm soát biên giới nước ngoài hiệu quả hơn, và cho phép FDA làm việc trực tiếp với các nước để giải quyết vấn đề dư lượng thuốc.

FDA sử dụng thông tin từ các cuộc đánh giá quốc gia để:

– Mục tiêu hoá tốt hơn (nghĩa là tăng hoặc giảm) giám sát việc lấy mẫu các sản phẩm nuôi trồng thủy sản nhập khẩu.

– Thông báo về các quyết định của mình liên quan đến những phương pháp phân tích mới cần thiết để phát triển và những loại thuốc hoặc hoá chất nào cần tập trung lấy mẫu giám sát.

– Thông báo kế hoạch kiểm tra thuỷ hải sản nước ngoài theo HACCP.

– Cung cấp thêm bằng chứng cho các giải pháp điều chỉnh cần thiết, chẳng hạn như một cảnh báo nhập khẩu.

– Cải thiện hợp tác với chính phủ nước ngoài và các ngành công nghiệp, để đạt được sự tuân thủ tốt hơn với các yêu cầu của FDA.

– Hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ra những thay đổi đáng kể về dư lượng hoá chất, cũng như đột biến bất ngờ trong các mẫu không tuân thủ.