Thủ tướng đặt hàng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thủ tướng đề nghị Học viện tập trung luận chứng khoa học về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam…

Ngày 5/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Theo Thủ tướng, chất lượng đào tạo của Học viện thời gian qua tuy đã được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung chương trình còn khô cứng, thiếu hấp dẫn. Phương pháp đào tạo đổi mới còn chậm, chưa đồng bộ…

Thủ tướng phát biểu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày 5/9. Ảnh: VGP
Thủ tướng phát biểu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày 5/9. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, nhiệm vụ của Học viện thời gian tới ngoài đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý còn phải là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội – nhân văn.

Chương trình giảng dạy phải gắn liền với yêu cầu nâng cao kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Các nội dung Đảng chống suy thoái, chuyển hóa; Chính phủ tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí phải được đưa vào giảng dạy.

Thủ tướng đề nghị Học viện tập trung luận chứng khoa học và thuyết phục về một số vấn đề cấp thiết. Đó là mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam; cơ sở lý luận và thực tiễn của một Chính phủ kiến tạo phát triển; mối quan hệ giữa phát triển và quản trị quốc gia với quản trị toàn cầu trong điều kiện thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ… 

Cho rằng đây là những vấn đề lớn, phức tạp nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đối với sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nói riêng và hoạt động của các cấp, ngành nói chung, Thủ tướng tin tưởng với đội ngũ nhà khoa học đông đảo, trí tuệ và tâm huyết, Học viện sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ này.

Yêu cầu học viên phải xem thời gian học tập, nghiên cứu lý luận tại Học viện là cơ hội quý để tiếp tục rèn luyện tư cách người cán bộ cách mạng, Thủ tướng nói: “Không ai có quyền vin vào những khó khăn, tiêu cực, những trở ngại, thách thức hiện nay để tự cho phép mình làm những điều sai trái. Cuộc sống có nhiều thử thách thì chúng ta càng phải tu dưỡng đạo đức, lý tưởng và phẩm chất công bộc, đầy tớ của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn”.

Trong 68 năm qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đào tạo, bồi dưỡng hàng triệu lượt cán bộ đảm nhiệm các cương vị công tác quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Học viện đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thành công 6 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp cho hơn 500 học viên, trong đó có 113 người đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng khóa 12.

Hoàng Thùy
|